Nie pamiętasz hasła?

Miejsca modlitw Koronką

dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

Wybierz swój region i zobacz innych modlących w swoich okolicach i nie tylko

Modlitwy odpustowe

 

ODPUSTY W KOŚCIELE KATOLICKIM

W historii narosło wiele opinii na temat odpustów Były czasy, w których poprzez niewłaściwe ich traktowanie dochodziło do bardzo poważnych nadużyć. Dzisiaj, a już właściwie podczas trwania Soboru Watykańskiego II, zorientowano sin, że odpusty są zbyt ważną sprawą, by przejść obok nich obojętnie. Z tej racji Paweł VI ogłosił w Konstytucji Apostolskiej Indulgentiarum doctrina, z 1 stycznia 1967 r., poprawioną naukę w zakresie praktyki odpustów. Podaje ją w sposób skondensowany w kanonach 992-997 kodeks prawa kanonicznego Jana Pawła II z 1983 r. 

Objawienie Boże poucza nas, że grzechy pociągają za sobą kary, a gładzone są przez cierpienie, trudy życia czy też przez śmierć (por. Rdz 3,16-19; Rz 2,9). Chrześcijanin popełniający grzech otrzymuje w sakramencie pokuty odpuszczenie winy, natomiast pozostaje jeszcze tzw. kara doczesna. Darowanie kary doczesnej określa się terminem odpust, którego uzyskanie zakłada szczerą wewnętrzną przemianę oraz wypełnienie przepisanych uczynków. Odpust jest cząstkowy lub zupełny, w zależności od tego, czy uwalnia od kary doczesnej w części lub całości. Paweł VI zniósł odpusty określane konkretnym czasem (np. ilością dni lub lat), ponieważ w wieczności nie ma czasu. Wierny może uzyskiwać odpust cząstkowy lub zupełny tylko za siebie lub ofiarować go za zmarłego, ale za nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i wypełnić wymagane do otrzymania odpustu warunki. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia, poza pozostającymi w obliczu śmierci, natomiast odpusty cząstkowe można uzyskiwać w ciągu jednego dnia wielokrotnie. 

Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są trzy warunki: 

1) spowiedź sakramentalna; 

2) komunia św.; 

3) modlitwa w intencji Papieża. 

Chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Św. wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby Papieża. Wystarczy odmówić Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. 

Oto wykaz odpustów zupełnych i cząstkowych, podanych przez Penitencjarię Apostolską 29 czerwca 1969 roku:

Czerwonym kolorem zaznaczono możliwość uzyskania odpustu zupełnego.

1. Odmówienie modlitwy: Czynności nasze... (Mszał Rzymski: kolekta z czwartku po Popielcu) - odpust cząstkowy. 

Czynności nasze, prosimy Cię, Panie, natchnieniem swoim uprzedzaj i pomocą wspieraj, ażyby każda nasza modlitwa i czynność od Ciebie zawsze się zaczynała i przez Ciebie zaczęta w Tobie się kończyła. Przez Chrystusa pana naszego. Amen

2. Odmówienie aktów cnót teologalnych i żalu za grzechy - odpust cząstkowy. 

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W Trójcy jedyny, prawdziwy Wierzę w coś Objawił Boże, Twe słowo mylić nie może Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie. Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone. A jako samego siebie, Wszystkich miłuję dla Ciebie. Ach, żałuję za me złości Jedynie dla Twej miłości Bądź miłościw mnie grzesznemu, Do poprawy dążącemu. Amen

3. Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu - odpust cząstkowy; adoracja Najświętszego Sakramentu: przynajmniej pół godziny - odpust zupełny. 

4. Odmówienie hymnu: Uwielbiam Cię nabożnie (Adoro Te, devote) - odpust cząstkowy. 

Uwielbiam Cię nabożnie, Bóstwo utajone, co kryjesz się prawdziwie w tych figur osłonie. Me serce Tobie, Panie całe się oddaje, Bo Ciebie rozważając, zupełnie ustaje! 

Wzrok, dotyk, smak o Tobie nie mówią nic do mnie, Słuchowi tylko wierzy me serce niezłomnie: We wszystko, co Syn Boga rzekł, wierzę w pokorze, Nic nad to słowo prawdy brzmieć pewniej nie może.

Na krzyżu Bóstwo kryło się w męce konania, Tu razem Człowieczeństwo swą postać zasłania, Lecz wierząc i wyznając natury te obie, Wraz z łotrem żałującym głos wznoszę ku Tobie!

Nie patrzę się, jak Tomasz, w ślad rany głęboki, Lecz Bogiem moim Ciebie wyznaję bez zwłoki.

Spraw, abym zawsze w Twojej umacniał się wierze, Pokładał ufność w Tobie i kochał Cię szczerze. Pamiątko zgonu Pana, którą sam stanowi, Chlebie żywy, co życie dajesz człowiekowi: Daj duszy mojej z Ciebie niebiańskie brać życie I w Tobie zawsze słodycz znajdować obficie!

O, tkliwy Pelikanie dusz, Jezu mój, Chryste! Krwią swoją serce moje z win obmyj nieczyste. Wszak jedna jej kropelka w tak wielkiej jest cenie, Że zdoła przynieść światu całemu zbawienie.

O Jezu, dziś Cię w cieniu zasłony oglądam! Spraw, błagam, niech się spełni to, czego tak żądam: Bym patrząc w odsłoniętą twarz Twoją bez cienia, Szczęśliwym był z Twej chwały jasnego widzenia! Amen.

5. Odmówienie przed zebraniami modlitwy: Stajemy wobec Ciebie, Panie - odpust cząstkowy. 

Stajemy wobec Ciebie, Panie, Duchu Święty, stajemy przygnieceni wprawdzie ciężarem grzechu, lecz zgromadzeni specjalnie w imię Twoje. Przyjdź do nas, pozostań z nami i zechciej przeniknąć nasze serca. Naucz nas, co mamy czynić, dokąd zdążać, ukaż nam, co winniśmy wybrać, abyśmy potrafili z Twoją pomocą we wszystkim Tobie się podobać. Ty sam bądź naszym doradcą i sprawcą naszych zamierzeń, który z Bogiem Ojcem i Jego Synem posiadasz sławne imię. Nie dozwól, byśmy się stali burzycielami sprawiedliwości, Ty, który miłujesz najwyższą słuszność. Niech nas nie sprowadzi na manowce nieświadomość, nie zwiedzie powodzenie, nie zhańbi wzgląd na korzyść lub osobę. Lecz zjednocz nas ze sobą w sposób skuteczny darem jedynej Twojej łaski, abyśmy w Tobie byli jedno i w niczym nie odstąpili od prawdy. Tak jak jesteśmy zgromadzeni w imię Twoje, tak niech we wszystkim trzymamy się sprawiedliwości kierowanej życzliwością, abyśmy i tutaj w niczym nie sprzeciwili się Tobie i za dobre czyny zasłużyli sobie w przyszłości na wieczną nagrodę. Amen.

6. Odmówienie modlitwy: Do Ciebie, Święty Józefie - odpust cząstkowy. 

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli.. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią Swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w twej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

7. Odmówienie modlitwy:

Dzięki Ci składamy, Wszechmogący Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. - odpust cząstkowy. 

8. Odmówienie modlitwy: Aniele Boży - odpust cząstkowy. 

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego, zaprowadź mnie do Królestwa Niebieskiego. Amen

9. Odmówienie modlitwy Anioł Pański, w okresie wielkanocnym Królowo nieba - odpust cząstkowy. 

Anioł Pański to modlitwa za wstawiennictwem Maryi, którą odmawia cały Kościół 3 razy w ciągu dnia: 6 rano, południe, 6 wieczorem aby uczcić tajemnicę wcielenia Jezusa. Tak więc odmawiając ją nie modlimy się sami, ale modlimy się razem z całym Kościołem. 

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. 

Zdrowaś Maryjo... 

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. 

Zdrowaś Maryjo... 

A Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. 

Zdrowaś Maryjo... 

K: Módl się za nami, święta Boża rodzicielko. 

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych 

Módlmy się: O łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w nasze serca, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

...............................................................

Królowo Nieba (w okresie Wielkanocnym) 

V. Królowo nieba, wesel się, alleluja.

R. Albowiem któregoś nosić zasłużyła, alleluja.

V. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.

R. Módl się za nami do Boga, alleluja.

V. Raduj się i wesel, o Panno Maryjo, alleluja.

V. Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Maryję Pannę, radości żywota wiecznego dostąpili. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. 

R. Amen

10. Odmówienie hymnu Duszo Chrystusowa - odpust cząstkowy. 

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie, Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku chrystusowego obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalać się od Ciebie. Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do Siebie, Abym ze Świętymi twymi chwalił Cię. Na wieki wieków. Amen

11. Nawiedzenie jednej z czterech patriarchalnych bazylik rzymskich (św. Piotra, św. Pawła za Murami, Matki Boskiej Większej, św. Jana na Lateranie) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę 

- w święto tytułu; 

- w jakiekolwiek święto nakazane; 

- raz w roku w innym dniu wybranym przez wiernego - odpust zupełny. 

12. Błogosławieństwo Papieskie Urbi et Orbi choćby tylko przez radio lub telewizję - odpust zupełny. 

13. Nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada i modlitwa za zmarłych - odpust zupełny; w pozostałe dni roku - odpust cząstkowy 

14. Nawiedzenie cmentarza staro­chrześcijańskiego, czyli katakumb - odpust cząstkowy. 

15. Odmówienie Składu Apostolskiego (pacierzowe wyznanie wiary) lub Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego (mszalne wyznanie wiary) - odpust cząstkowy. 

Skład Apostolski 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryi Panny. Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

Lub 

Wyznanie wiary (Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie)

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca [i Syna] pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. 

16. Akt komunii duchowej, wzbudzony przy pomocy jakiejkolwiek pobożnej formuły - odpust cząstkowy. 

17. Pobożne uczestnictwo w adoracji krzyża podczas liturgii w Wielki Piątek - odpust zupełny. 

18. Odmówienie Jutrzni lub Nieszporów żałobnych - odpust cząstkowy. 

19. Udział w nauczaniu lub uczeniu się nauki chrześcijańskiej - odpust cząstkowy. 

20. Odmówienie Psalmu 130(729): Z głębokości - odpust cząstkowy. 

Z głębokości wołam ku Tobie, Panie, Panie wysłuchaj głosu mego! Niech będą uszy Twoje nakłonione na głos modlitwy mojej. Jeśli będziesz uważał nieprawości, Panie, Panie któż się ostoi? Albowiem u Ciebie jest ubłaganie i dla zakonu Twego czekałem Cię, Panie. Czekała dusza moja na słowo Jego; nadzieję miała dusza moja w Panu. Od straży porannej aż do nocy niechaj ufa Izrael w Panu. Bo u Pana jest miłosierdzie i obfite u Niego odkupienie. A On odkupi Izraela ze wszystkich nieprawości Jego. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

21. Odmówienie modlitwy: Panie, Boże wszechmogący... (Liturgia Godzin: poniedziałek, II tydzień, Jutrznia) - odpust cząstkowy. 

Panie, Boże Wchechmogący, któryś dozwolił nam doczekać początku tego dnia, ochraniaj nas dzisiaj swoją mocą, abyśmy nie popełnili żadnego grzechu, lecz w swoich słowach, myślach i uczynkach pełnili Twą sprawiedliwość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

22. Odmówienie modlitwy: Oto ja o dobry i najsłodszy Jezu - po komunii św. przed obrazem Jezusa Chrystusa w każdy piątek Wielkiego Postu i w Wielki Piątek - odpust zupełny; w pozostałe dni roku - odpust cząstkowy. 

Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed obliczem Twoim i z największą żarliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości w serce me wlać raczył wraz z prawdziwą za grzechy moje skruchą i mocną wolą poprawy; podczas gdy z wielkim wzruszeniem i głęboką boleścią duszy mojej Twoje pięć ran rozpamiętywam i myślą się w nich zatapiam, mając przed oczyma., co już mówił o Tobie, o dobry Jezu, święty król, prorok Dawid: Przebili ręce moje i nogi moje, policzyli wszystkie kości moje. Amen.

23. Uczestnictwo w uroczystym obrzędzie eucharystycznym na zakończenie kongresu eucharystycznego - odpust zupełny. 

24. Odmówienie modlitwy:

Wysłuchaj nas, Panie Święty, Ojcze wszechmogący, wieczny Panie, i racz zesłać z nieba świętego Anioła Swego, aby strzegł, osłaniał, nawiedzał i bronił wszystkich mieszkańców tego domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. - odpust cząstkowy. 

25. Uczestnictwo w rekolekcjach trwających przynajmniej trzy dni - odpust zupełny. 

26. Odmówienie aktu: O Jezu Najsłodszy (akt wynagrodzenia) - odpust cząstkowy, natomiast w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - za odmówienie publiczne - odpust zupełny. 

O Jezu najsłodszy, upadam u Twych stóp, by się poświęcić i na nowo ofiarować Twemu Sercu, zranionemu boleścią dla zbawienia mojego i całego świata. Czczę, uwielbiam, wysławiam i miłuję Twe Najświętsze Serce najgodniejsze wszelkiej chwały. Błogosławię i dziękuję Twemu Najmilszemu Sercu, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali.

Błagam Cię, przebacz mnie i wszystkim ludziom, że za niewysłowioną miłość i obfite dobrodziejstwa Twego Boskiego Serca pełnego miłości i dobroci tak często odpłacamy oziębłością, niewdzięcznością i niewiernością. 

Przyrzekam, że przez czystość uczuć, umiłowanie umartwienia i cierpliwe znoszenie przeciwności, szczerą pobożność, sumienne zachowywanie przykazań Bożych i wypełnianie wszystkich moich obowiązków będę się starać z większą gorliwością upodobnić moje serce do Twego Najświętszego Serca, które jest cnót wszelkich bezdenną głębiną.

Przyrzekam usilnie zabiegać o to, aby modlitwą, przykładem i apostołowaniem przyprowadzić wszystkich do Kościoła katolickiego, do Twego Namiestnika na ziemi, do Twego Najsłodszego Serca, które jest Królem i zjednoczeniem serc wszystkich. 

Przyrzekam dołożyć wszelkich starań, aby przez umartwienie, pokutę i świętość życia, przez pobożne ofiarowanie Mszy świętej i Komunii świętej zadośćuczynić za grzechy, szczególnie za tak liczne zniewagi Najświętszego Sakramentu, którymi niewdzięcznicy przepełniają Twe Serce zelżywością i ponownie przebijają włócznią. 

Serce Syna Ojca Przedwiecznego, Serce Jezusa, w którym jest pełnia Bóstwa, Serce godne nieskończonego uwielbienia i miłości, Serce starte dla naszych nieprawości, Tobie się oddaję i poświęcam. W Twym Sercu wraz ze sobą składam wszystkich moich braci i siostry, całą rodzinę ludzką. Oczyść ją swą Najdroższą Krwią, rozpalaj swą Boską miłością i uświęcaj swą łaską niebieską.

Błagam Cię o to gorąco przez zasługi bolejącego Serca Niepokalanej Dziewicy, Twej Matki, przez zasługi świętego Józefa, Twego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna, przez wstawiennictwo wszystkich świętych, szczególnie tych, którzy czcili Twoje godne uwielbienia Serce, które jest życiem i zmartwychwstaniem naszym oraz rozkoszą wszystkich świętych. Amen.

27. Odmówienie aktu: O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu (akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi) - odpust cząstkowy, natomiast w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata za odmówienie publiczne - odpust zupełny. 

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

28. W godzinę śmierci, o ile nie ma kapłana, który udzieliłby sakramentów i błogosławieństwa papieskiego, można odmówić jakąkolwiek modlitwę, o ile chrześcijanin za życia miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. Do tego odpustu należy posłużyć się krucyfiksem lub krzyżem - odpust zupełny: 

29. Odmówienie litanii: do Najświętszego Imienia Jezus, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, Loretańska do Najświętszej Maryi Panny, do świętego Józefa, do Wszystkich Świętych - odpust cząstkowy. 

30. Odmówienie kantyku: Magnificat - odpust cząstkowy. 

Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego, Chwała Boga, Stworzyciela, tak bardzo dobrego. Bóg mój zbawienie moje jedyna otucha, Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę. Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą, odtąd błogosławioną mnie nazywać będą. Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, którego moc przedziwna, święte imię Jego. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych. Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył. Przyjął do łaski sługę, Izraela cnego, wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym: Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy jedynemu, Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie. Amen

31. Odmówienie modlitwy:

Maryjo, Matko łaski, Matko miłosierdzia. Broń mnie od wroga i przyjmij w godzinę śmierci - odpust cząstkowy. 

32. Odmówienie modlitwy: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo (modlitwa św. Bernarda) - odpust cząstkowy. 

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

33. Odmówienie Psalmu 51(50): Zmiłuj się... - odpust cząstkowy. 

Psalm 51 

Zmiłuj się Boże nade mną, w ogromie swej miłości zgładź moją nieprawość obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego uznaję bowiem nieprawość moją a grzech mój jest zawsze przede mną urodziłem się obciążony winą i jako grzesznika poczęła mnie matka przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem co złe jest w Twoich oczach dlatego okazujesz się sprawiedliwy w Twoich wyrokach i prawy w swoim sądzie oczyść mnie hyzopem a stanę się czysty obmyj mnie a nad śnieg wybieleję spraw bym odczuł radość i wesele rozradują się kości, które skruszyłeś odwróć swój wzrok od moich grzechów i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi Świętego Ducha Twego przywróć mi radość z Twojego zbawienia i odnów we mnie ducha ofiarnego będę błądzących nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy uwolnij mnie od krwi, Boże mój zbawco język mój będzie sławić Twoją sprawiedliwość Panie, otwórz wargi moje a usta moje będą głosić Twoją chwałę ofiarą bowiem Ty się nie radujesz a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz moją ofiarą dla Boga jest duch skruszony pokornym sercem Ty, o Boże nie wzgardzisz okaż Syjonowi łaskę swej miłości odbuduj mury Jeruzalem zmiłuj się Boże nade mną zmiłuj się w swoim miłosierdziu 

34. Uczestnictwo w publicznie odprawianej nowennie przed Bożym Narodzeniem, Zesłaniem Ducha Świętego i Niepokalanym Poczęciem - odpust cząstkowy. 

35. Posługiwanie się przedmiotami pobożności (krucyfiksem, krzyżem, różańcem, szkaplerzem, medalikiem), jeśli są pobłogosławione przez Papieża, ewentualnie przez biskupa - odpust zupełny, jeśli w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, odmówimy wyznanie wiary (jakąkolwiek formułę); natomiast posługując się tymi przedmiotami pobłogosławionymi przez kapłana lub diakona - odpust cząstkowy. 

36. Odmawianie Małych oficjów: O męce Pańskiej, o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, o Matce Bożej, o Niepokalanym Poczęciu, o św. Józefie - odpust cząstkowy. 

37. Odmówienie zatwierdzonej przez władzę kościelną modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne - odpust cząstkowy. 

Modlitwa o powołania do naszego Zgromadzenia według słów ojca Odnowiciela (Marianie)

Panie Boże, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Wyślij, prosimy Cię, Panie żniwa, robotników na żniwo swoje. Zgromadź nas ze wszystkich plemion, ludów i narodów, abyśmy wychwalali święte imię Twoje, walczyli w Twoich bojach i gorącym sercem służyli świętemu Kościołowi Twojemu, naszej Matce, przez wszystkie dni naszego życia, w sprawiedliwości  i świętości prawdy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

lub inna Modlitwa za kapłanów

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni od zasadzek i sideł diabelskich, ustawicznie zastawianych na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co mogłoby przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz. 

38. Odprawienie modlitwy myślnej (roz­myślania) - odpust cząstkowy. 

39. Odmówienie modlitwy za Papieża: Wezwanie: Módlmy się za Papieża naszego Franciszka. Niech go Pan strzeże, zachowa przy życiu, darzy szczęściem na ziemi, i broni przed nieprzyjaciółmi. Amen - odpust cząstkowy. 

40. Odmówienie modlitwy: O święta uczto... - odpust cząstkowy. 

O ŚWIĘTA UCZTO, W KÓREJ POŻYWAMY Ciało Chrystusa, w niej pamiątkę mamy Bolesnej męki i onych gorzkości, Które On dla nas wycierpiał z miłości. Ta święta Uczta łaski nam udziela do cnotliwego życia nas posila; kto jej pożywa w sumieniu czystości. Jest mu zadatkiem szczęśliwej wieczności. Chrystus, Pan hojny, tak nas umiłował. Z Ciała, Krwi swojej, Ucztę nam zgotował Wszystkich nas sprasza i wzywa do Siebie, bo szczerze pragnie osadzić nas w niebie.

41. Słuchanie przepowiadanego Słowa Bożego (kazania) - odpust cząstkowy; wysłuchanie kilku nauk w czasie misji oraz uczestnictwo w uroczystym zakończeniu - odpust zupełny 

42. Pierwsza komunia św. - odpust zupełny zyskują ci, którzy po raz pierwszy przystępują do komunii św. lub pobożnie uczestniczą w tej uroczystości.

43. Sprawowanie i uczestnictwo we Mszy św. prymicyjnej - odpust zupełny. 

44. Odmówienie: Modlitwy o jedność Kościoła - odpust cząstkowy. 

Panie Jezu Chryste, modliłeś się: Spraw, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie. Prosimy Cię o jedność Kościoła. Zburz mury, które nas dzielą. Umocnij to, co nas łączy, rozbij to, co nas dzieli. Spraw, abyśmy szukali dróg wzajemnego spotkania. Niech nastanie dzień, w którym będziemy Cię chwalić i wielbić we wspólnocie wszystkich wierzących. Amen

45. Uczestnictwo w miesięcznym dniu skupienia - odpust cząstkowy. 

46. Odmówienie modlitwy: Wieczny odpoczynek - odpust cząstkowy. 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen

47. Odmówienie modlitwy:

Racz, Panie nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego - odpust cząstkowy. 

48. Odmówienie różańca w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu (wystarczy odmówić tylko jedną część różańca) - odpust zupełny; natomiast odmówienie poza tymi miejscami lub wspólnotami - odpust cząstkowy

49. Sprawowanie i uczestnictwo we Mszy św. jubileuszowej z okazji 25-, 50-, 60-lecia kapłaństwa - odpust zupełny. 

50. Czytanie Pisma Świętego przez pół godziny - odpust zupełny; natomiast w krótszym czasie - odpust cząstkowy. 

51. Odmówienie: Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia... - odpust cząstkowy. 

WITAJ KRÓLOWO, MATKO MIŁOSIERDZIA, życie, słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

52. Odmówienie: Święta Maryjo, przybądź z pomocą biednym, wspomóż słabych, pociesz płaczących, módl się za ludem, proś za duchowieństwem, wstawiaj się za niewiastami pobożnymi: niech doświadczą pomocy wszyscy, którzy Cię ze czcią wspominają. - odpust cząstkowy. 

52. Odmówienie modlitwy: Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, przyczyńcie się za nami. Ochraniaj, Panie, swój lud ufający opiece Apostołów Twoich Piotra i Pawła oraz strzeż go nieustanną opieką. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. - odpust cząstkowy. 

54. W dniu liturgicznego obchodu świętego odmówienie modlitwy mszalnej (kolekty) lub innej, zatwierdzonej ku czci danego świętego - odpust cząstkowy. 

55. Pobożne przeżegnanie się i wypowiedzenie słów: 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. - odpust cząstkowy. 

56. Nawiedzenie kościołów stacyjnych w Rzymie - odpust cząstkowy; natomiast uczestniczenie w tych kościołach w świętych czynnościach - odpust zupełny. 

57. Odmówienie modlitwy: Pod Twoją obronę - odpust cząstkowy. 

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych; Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza ! Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

58. Nawiedzenie kościoła (jednorazowo), w którym trwa Synod diecezjalny i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny. 

59. Odmówienie: Przed tak wielkim Sakramentem... podczas liturgii Wieczerzy Pańskiej po Mszy św. (w Wielki Czwartek) i w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) - odpust zupełny; w innym czasie - odpust cząstkowy. 

Przed tak wielkiem Sakramentem Upadajmy wszyscy wraz, Niech przed Nowym Testamentem Starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, Niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi Hołd po wszystkie nieśmy dni. niech podaje wiek wiekowi Hymn triumfu, dzięki, czci. A równemu im Duchowi Niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. 

K: Dałeś im chleb z nieba

W: Wszelką rozkosz mający w sobie

Módlmy się:

Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

60. Publiczne odmówienie hymnu: Ciebie Boga... (Te Deum) w ostatnim dniu roku - odpust zupełny; w innym czasie (nawet prywatnie odmawiając - odpust cząstkowy. 

CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY, Tobie Panu wieczna chwała, Ciebie, Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy Aniołowie Tobie Moce i Niebiosy, Cheruby, Serafinowie, ślą wieczystej pieśni głosy. Święty, Święty nad Świętymi * Bóg Zastępów, Król łaskawy, pełne niebo z kręgiem ziemi Majestatu Twojej sławy. Apostołów Tobie rzesza, chór proroków, pełen chwały, Tobie hołdy nieść pośpiesza męczenników orszak biały. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca, ile zdoła, głosy ludów zgodzonymi wielbi święta pieśń Kościoła. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna Słowo wiekuiste, z Duchem wszechświat wielbi cały: Królem chwały Tyś, o Chryste. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka; by świat zbawić swoim zgonem. Przyoblókłszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem. Tyś pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w męki dobie, i rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie. Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn Jedyny, lecz gdy zagrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. Prosim słudzy łask niegodni, wspomóż, obmyj grzech, co plami, gdyś odkupił nas od zbrodni drogiej Swojej Krwi strugami. Ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje, zbaw, o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo Swoje. Rządź je, broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie bramy, my w dzień każdy, Władco świata, Imię Twoje wysławiamy. Po wiek wieków nie ustanie pieśń, co sławi Twoje czyny, o, w dniu onym racz nas, Panie, od wszelakiej ustrzec winy! Zjaw swą litość w życiu całym tym, co żebrzą Twej opieki, w Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki!

61. Publiczne odmówienie hymnu: Przyjdź Duchu Święty (Veni Creator) w Nowy Rok i w uroczystość zesłania Ducha Świętego - odpust zupełny; w pozostałe dni (nawet prywatnie odmawiając) odpust cząstkowy. 

o Stworzycielu, Duchu, przyjdź, Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, Niebieską łaskę zesłać racz Sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan I najwyższego Boga dar, Tyś namaszczenie naszych dusz, Zdrój żywy, miłość, ognia żar. Ty darzysz łaską siedemkroć, Bo moc z prawicy Ojca masz Przez Ojca obiecany nam, Mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, W serca nam miłość świętą wlej I wątłą słabość naszych ciał Pokrzep stałością mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź w dal I Twym pokojem obdarz wraz, Niech w drodze za przewodem Twym Miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, Daj, by i Syn poznany był, I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

62. Odmówienie modlitwy:

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca wiernych Twoich i ogień miłości w nich zapal. Przyjdź i odnów oblicze ziemi. - odpust cząstkowy

63. Odprawienie Drogi Krzyżowej - warunki: 

-odprawić przed stacjami Drogi Krzyżowej; 

- musi być 14 krzyżyków; 

- rozważanie Męki i śmierci Chrystusa (nie jest konieczne rozmyślanie o poszczególnych tajemnicach każdej stacji); 

- wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej (przy publicznym odprawianiu wystarczy, aby prowadzący przechodził, jeśli wszyscy wierni nie mogą tego czynić); przeszkodzeni mogą przez pół godziny pobożnie czytać i rozważać o Męce i Śmierci Chrystusa - odpust zupełny 

64. Odmówienie modlitwy: Nawiedź ten dom (Liturgia Godzin: Kompleta po Nieszporach uroczystości) - odpust cząstkowy. 

Prosimy Cię, Panie nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki; niech w nim przebywają Twoi święci Aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech zawsze na towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

65. Nawiedzenie kościoła parafialnego: w święto tytułu lub 2 sierpnia, kiedy to przypada odpust Porcjunkuli; należy wtedy odmówić Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny. 

66. Nawiedzenie kościoła i ołtarza w dniu poświęcenia (dawnej konsekracji) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny. 

67. Nawiedzenie kościoła lub kaplicy we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny. 

68. Nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonników w święto ich założyciela i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny. 

69. Nawiedzenie kościoła lub kaplicy w czasie trwania wizytacji pasterskiej - odpust cząstkowy; natomiast uczestniczenie tam w świętych czynnościach, którym przewodniczy wizytator - odpust zupełny. 

70. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas liturgii Wigilii Paschalnej 

lub w rocznicę swego chrztu - odpust zupełny; 

natomiast odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przy pomocy jakiejkolwiek formuły w innym czasie - odpust cząstkowy. 

Odpusty zatwierdzone dla Polski: 

1. Uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich żalów jeden raz w okresie Wielkiego Postu w jakimkolwiek kościele na terenie Polski - odpust zupełny. 

2. Nawiedzenie bazyliki mniejszej w następujące dni: 

- w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca). 

- w święto tytułu; 

- w święto Porcjumkuli (2 sierpnia); 

- jeden raz w ciągu roku w dniu określonym według uznania - odpust zupełny.

- odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele

Święty na każdy dzień

30.05.2024

Świętej Zdzisławy

Boże, Ty świętą Zdzisławę nauczyłeś okazywać miłość ku Tobie przez codzienną troskę o własną rodzinę i cierpiących bliźnich, pozwól, abyśmy zgodnie z jej przykładem dobrze wykorzystali czas przez wierne pełnienie Twojej woli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

Świętego Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika

Boże, Ty dałeś świętemu Janowi stałość w wyznawaniu prawdziwej wiary i w dochowaniu tajemnicy spowiedzi, spraw, aby we wszystkich przeciwnościach umacniał nas jego przykład i wspierała jego pomoc. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

Święta Joanna dArc, dziewica

Panie, cudownie wybrałeś św. Joannę dziewicę, aby broniła wiary i swego kraju. Spraw, aby dzięki niej Kościół przezwyciężył pułapki zastawiane przez wrogów i cieszył się niezmąconym pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

Błogosławiona Marta Wiecka, dziewica

Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach, za wstawiennictwem świętej Marty, dziewicy, udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

 

Akt poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu

 

Boże Miłosierny - Stwórco Wszechświata - Boże Ojców naszych - Ojcze Przedwieczny!

Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy - z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę przebaczenia za grzechy naszego Narodu. W tej chwili wpatrzeni oczyma dusz naszych w Twój święty Majestat padamy na kolana, wyznając w pokorze, żeśmy prochem i nicością, a grzechy nasze bez liczby. 

Za wszystkie łaski i dary Twoje, Boże Miłosierny, myśmy Ci zapłacili zdradą Twych świętych przykazań,  zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa. Tak, Ojcze nasz, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy! Ale ponieważ objawiłeś nam, o Boże, że Miłosierdzie Twoje nie zna granic, przeto wołamy z ufnością: Jezu Miłosierny, Zbawicielu nasz - Miłosierdzia... Miłosierdzia... Miłosierdzia... Miłosierdzia nad Narodem naszym! W pokorze serca naszego -Twemu sercu oddajemy na zawsze wszystkie polskie rodziny - młodzież polską - naszą ukochaną Ojczyznę. 

O dobry panie Boże, Ojcze nasz, Jezu Chryste Odkupicielu i Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad naszą Ojczyzną, naszą nędzą. Twego Miłosierdzia wzywamy, bo ono jest jedyną nadzieją naszą. Twemu Miłosierdziu polecamy i poświęcamy nasz biedny Naród, skłócony nienawiścią Kaina i pychą szatana. Daj nam proszącym łaskę, byśmy zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów, byśmy z całym przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twego przykazania! 

Daj moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i wychowawczej. Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych praojców. Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu Miłosierdziu, wołamy: Boże, daj Ojczyźnie naszej i światu całemu tak upragniony pokój - pokój w duszy i sercach - pokój między wszystkimi narodami. 

O Jezu, w dzień przyjścia Twego nie bądź nam sędzią, ale Ojcem Miłosierdzia. (Wszyscy powtarzają). Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie! (trzy razy) Jezu, ufam Tobie! (trzy razy). 

 

Tekst tego Aktu jego autor - Błogosławiony ks. Michał Sopoćko, spowiednik i kierownik duchowy św. siostry Faustyny - osobiście ofiarował tuż przed śmiercią (1975) swojej bratanicy, s. Bernadecie Sopoćko, podczas odwiedzin w Białymstoku. Siostra Bernadeta przekazała go swojej przełożonej generalnej w Gorzowie Wlkp.

 

Modlitwy ku czci Jezusa, Prawdziwego Króla

Nowenna ku czci Jezusa, Prawdziwego Króla

Ta prosta Nowenna jest największym darem jaki otrzymaliśmy od Naszego Pana. Jezus udziela następujących specjalnych obietnic: “Obiecuję wam, że za każdym razem kiedy odmówicie modlitwy tej Nowenny, to Ja, nawrócę dziesięciu grzeszników, doprowadzę dziesięć dusz do Jedynej Prawdziwej Wiary, uwolnię dziesięć dusz z Czyśćca, spośród których wiele to dusze kapłanów, i będę mniej bezwzględny w Moim sądzeniu waszego narodu.” Na Nowennę składają się modlitwy odmawiane raz dziennie przez przeciąg dziewięciu dni:

 

Odmawiamy:

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu,

 wraz z następującą modlitwą:

O Panie, Nasz Boże, Ty jedynie jesteś Najświętszym Królem i Władcą wszystkich narodów. Modlimy się do Ciebie, Panie, w wielkim oczekiwaniu otrzymania od Ciebie, O Boży Królu, miłosierdzia, pokoju, sprawiedliwości i wszystkiego co jest dobre. Miej w Swej opiece, O Panie Królu Nasz, nasze rodziny i kraj naszego urodzenia. Ochraniaj nas, modlimy się, Który jesteś Najwierniejszy! Przebacz nam, O Suwerenny Władco, nasze grzechy przeciwko Tobie. Jezu, Ty jesteś Królem Miłosierdzia.  Słusznie należy się nam Twój Sprawiedliwy Sąd. Miej Miłosierdzie nad nami, Panie, i przebacz nam. Ufamy Twojemu Wielkiemu Miłosierdziu. O Królu dający najbardziej wzniosłe natchnienia, kłaniamy się Tobie i modlimy się; Niechaj Twoje Rządy, Twoje Królestwo zostaną uznane na ziemi! Amen. 

 

Jezus powiedział: “Życzeniem Moim jest, aby ta Nowenna była odmawiana przez dziewięć dni poprzedzających Moje Święto Chrystusa Króla, ale zachęcam dusze, aby modliły się tą Nowenną w ciągu całego roku.  Moje obietnice zostaną dotrzymane wszędzie tam, gdzie będzie odmawiana ta Nowenna.” 

 

Nowenna Komunii Świętych

Na Nowennę tę składa się ofiarowanie dziewięciu następujących po sobie Komunii Świętych ku czci Jezusa Króla Wszystkich Narodów. Jezus powiedział: “Życzeniem Moim jest aby wierne Mi dusze, które zaakceptują te modlitwy do Mnie... czyniły Nowennę Komunii Świętych. W tym celu powinny one ofiarować Mi dziewięć (9) kolejno następujących po sobie Komunii Św., oraz pójść do Spowiedzi Św. podczas odprawiania tej Nowenny, aby uhonorować Mnie, jeśli to możliwe, jako “Jezusa Króla Wszystkich Narodów.” 

Jezus zaznaczył, że przez: ”kolejno następujące po sobie” rozumie dziewięć Komunii Św., przyjmowanych przez duszę nieprzerwanie, jedna po drugiej.  Nie musi to być dziewięć dni kalendarzowych, jeden po drugim, ale każda Komunia Św. jaką przyjmujemy, jedna po drugiej.

Potężne i bezprecedensowe skutki tej Nowenny zostały pokazane w wizji “słudze” Jezusa.  Widziała ona Jezusa spoglądającego w Niebo. Dziewięć razy dawał komendę i Anioł zstępował z Nieba.  Jezus wyjaśnił: “Moja córko, tym duszom które ofiarują Mi [tę] modlitwę, Ja ofiaruję Anioła z każdego z Dziewięciu Chórów Anielskich, jeden dla każdej Komunii Świętej, dla opieki nad tą duszą aż do końca jej życia na ziemi.”

Jezus chce abyśmy się tą Nowenną modlili za innych i wyjaśnia jej znaczenie: “Ta Nowenna może być odmawiana za inne dusze, z zachowaniem danych jej obietnic, tak więc dusza ta również otrzyma dodatkową opiekę Aniołów. Nakłaniam was, wierni Moi, abyście ofiarowywali Mi tę Nowennę raz po raz, abym mógł nieustannie wysyłać na dół Moich Świętych Aniołów dla ochrony i towarzyszenia innym duszom, które nie mogą tego same uczynić dla siebie. W tych czasach ostatecznych siła wroga ogromnie wzrosła. Widzę jak bardzo Moje dzieci potrzebują Mojej ochrony.”

W Swojej wielkiej szczodrobliwości, poza ochroną Aniołów, Jezus zezwolił na to, że czyniący tę Nowennę można mieć oddzielną intencję, niezwiązaną z tą Nowenną.  Obiecał On: “To o co proszą w tej Nowennie, jeśli będzie to zgodnie z Moją Bożą Wolą, z pewnością udzielę.  Niechaj te dusze proszą Mnie bez żadnych oporów.” 

 

Akt Poświęcenia się Maryi Pośredniczce Wszystkich Łask

Jezus prosi tych, którzy stosują te modlitwy, aby poświęcili się Jego Matce, jako “Maryi, Pośredniczce Wszystkich Łask.”  Jezus powiedział: “Moja ukochana córeczko, Twój Pan i Bóg przychodzi do ciebie, aby dać ci posłanie wielkiej wagi.  Życzeniem Moim jest, aby dusze, które zaakceptują Moje modlitwy do ‘Jezusa, Króla Wszystkich Narodów’, uczyniły specjalny Akt Poświęcenia się Mojej Najświętszej Matce, nadając Jej tytuł ‘Maryi Pośredniczki Wszystkich Łask’.  W ogromie Mojej Miłości sprawia Mi wielką radość, że mogę nadać Jej ten tytuł. Ludzie MUSZĄ uznać Jej nieodzowną rolę jako Pośredniczki, jako Kanał wszystkich Moich Łask dla ludzkości.  Jedynie wtedy, gdy dogmat ten zostanie oficjalnie proklamowany przez Mój Kościół, Ja rzeczywiście ustanowię Moje Rządy na ziemi.”

Następnie Matka Boża ukazała się u boku Jezusa i powiedziała: “Córko, wiedz, że uzyskałam tą modlitwę dla Moich dzieci z Serca Mojego Boskiego Syna.”  Potem Jezus podał Modlitwę Aktu Poświęcenia się Maryi Pośredniczce Wszystkich Łask:

O Maryjo, Przenajświętsza i Niepokalana Matko Boga, Jezusa, Naszego Najwyższej Rangi Kapłana-Ofiary, Prawdziwego Proroka i  Suwerennego Króla, przychodzę do Ciebie jako do Pośredniczki Wszystkich Łask, bo prawdą jest że nią jesteś.  O Fontanno wszelkich Łask!  O Najszlachetniejsza z Róż! Najczystsze Źródło!  Nieskalany Kanale wszystkich Łask Boga! Przyjmij mnie, Przenajświętsza Matko! Przedstaw mnie i wszystkie moje potrzeby Trójcy Przenajświętszej! Ażeby w Oczach Boga uczynione Twoimi rękami jako czyste i święte, mogły powrócić do mnie, poprzez Ciebie, jako łaski i błogosławieństwa. Oddaję się i poświęcam się Tobie, Maryjo, Pośredniczko Wszystkich Łask, aby Jezus, Nasz Jedyny Prawdziwy Mediator, Który jest Królem Wszystkich Narodów, mógł sprawować Rządy w każdym sercu. Amen.

Jezus powiedział jeszcze: “Moje dzieci, chcę dla was jedynie pokoju i szczęścia!  Moja Przenajświętsza Matka apelowała do was raz po raz! Ona was stale błaga...  Dzieci, słuchajcie się Waszej Bożej Matki. Czyż mógłby być bardziej czuły i kochający ambasador niż Moja własna Matka?  Widzicie Moje dzieci, gdybym przedtem przyszedł do was w Mojej Potędze i Majestacie, przed tym nim Moja Przenajświętsza Matka z wielkim uczuciem i łagodnością przyszła do was, to nie bylibyście w stanie przetrzymać tego z powodu strachu.  Nadszedł ten czas, Moje dzieci.  Wasz Pan przychodzi do was w wielkiej Potędze i Majestacie. Moja Przenajświętsza Matka przygotowała Moją Drogę z największą starannością.  Moje dzieci, zawdzięczacie dużo, bardzo dużo Waszej Bożej Matce.”  

12 grudnia 1993, w święto Matki Bożej z Guadelupy, Nasz Pan, Jezus Chrystus powiedział o Swojej Matce: “Maryja nigdy nie Panuje bardziej jako Królowa, jak kiedy Kocha najbardziej po Matczynemu.”  I dodał: “Powiedz to wszystkim.”

 

Specjalne Błogosławieństwo

Specjalne Błogosławieństwo Jezusa Króla Wszystkich Narodów zostało objawione przez Matkę Bożą, gdy ukazała się trzymając w Swoich ramionach Dzieciątko Jezus.  Dzieciątko zrywało róże, jedna po drugiej, ze Swojego Przenajświętszego Serca, całowało je i przykładało do ust Swojej Matki.  Matka Boża całowała każdą różę, brała z rąk Jezusa, przytulała do Swojego Serca, następnie podawała  ją  “matce duchowej”, która wkładała każdą różę do Niepokalanego Serca Matki Bożej.  Stamtąd róże były rozdawane ludziom wszystkich narodów i wszystkich czasów--- biliony, bilionów róż.  Te róże są łaskami Specjalnego Błogosławieństwa, przekazywanie łask od Jezusa do Maryi i następnie do Jej dzieci obrazuje rolę Matki Bożej jako Pośredniczki Wszystkich Łask.

Udzielenie Specjalnego błogosławieństwa:  Specjalne Błogosławieństwo może być przekazane przez każdego- innym osobom,  bezpośrednio, albo też na odległość, za pośrednictwem modlitwy.  Jeśli czynimy to bezpośrednio, to kładziemy nasze dłonie na głowie danej osoby, kładąc kciuki na jej czole.  Jeśli czynimy to na odległość, wznosimy ręce, lub kierujemy je w kierunku osoby, lub grupy osób i modlimy się następująco:

Niechaj Panowanie Jezusa Króla Wszystkich Narodów zostanie uznane w Twoim sercu; Niechaj Panowanie Jezusa Króla Wszystkich Narodów żyje w Twoim sercu; Niechaj Panowanie Jezusa Króla Wszystkich Narodów zostanie przekazane przez Twoje serce innym sercom; Tak więc Panowanie Jezusa Króla Wszystkich Narodów będzie żyło w każdym sercu wszędzie naokoło świata. Proszę o to Specjalne Błogosławieństwo za przyczyną Matki Bożej, Pośredniczki Wszystkich Łask, która jako Królowa i Matka Wszystkich Narodów uzyskała je dla Ciebie jako ogromnej wagi łaskę z Przenajświętszego Serca Swojego Bożego Syna, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  Amen.

Czynimy kciukiem znak krzyża na czole danej osoby, lub też czynimy ręką znak krzyża w kierunku danej osoby.

Dary Specjalnego Błogosławieństwa to dar przyjęcia, zrozumienia i życia Słowem Jezusa w Piśmie Świętym; dary intymności z Jezusem, Marią i duszami jako partnerami w Ciele Chrystusa; oraz dar poznania sekretów Bożej miłości.  Błogosławieństwo przynosi również uzdrowienie i jedność z Ciałem Chrystusa.  Jezus chce aby każda osoba otrzymała łaski tego królewskiego Specjalnego Błogosławieństwa.  Módl się o nie dla swojej rodziny, przyjaciół, księży, zagubionych, chorych, umierających -- dla każdego kto potrzebuje Bożego Miłosierdzia. 

 

Koronka Jedności

Na Koronkę Jedności składają się modlitwy odmawiane na paciorkach różańca. Pan Jezus obiecał, że udzieli wielu duchowych, fizycznych, emocjonalnych i psychicznych uzdrowień tym, którzy modlą się tą modlitwą, o ile będzie to z pożytkiem dla ich zbawienia.

Modlimy się w następujący sposób:

Na dużych paciorkach, przed każdym z pięciu dziesiątków różańca: “Boże Nasz Ojcze Niebieski, za przyczyną Twojego Syna Jezusa, Naszego Najwyższej Rangi Kapłana-Ofiary, Prawdziwego Proroka i Suwerennego Króla, ześlij na nas moc Twojego Ducha Świętego i otwórz nasze serca. W Twoim wielkim Miłosierdziu, za przyczyną Matczynego pośrednictwa Błogosławionej Dziewicy Maryi, Naszej Królowej, przebacz nam nasze grzechy, ulecz nasze załamania, i odnów nasze serca w wierze, pokoju i miłości, i radości Twojego Królestwa, abyśmy byli jedno w Tobie.”

Na dziesięciu małych paciorkach pięciu dziesiątków różańca:

“W Twoim wielkim Miłosierdziu, przebacz nam nasze grzechy, ulecz nasze załamania, i odnów nasze serca, abyśmy byli jedno w Tobie.”

Na zakończenie Koronki odmawiamy:

“Słuchaj, O Izraelu!  Pan, Nasz Bóg jest Jednym Bogiem!  O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, niechaj Twoje Panowanie zostanie uznane na ziemi. Maryjo, Nasza Matko i Pośredniczko Wszystkich Łask, prosimy, módl się i wstawiaj się za nami, Twoimi dziećmi! Święty Michale, wielki Księciu i opiekunie Twoich ludzi, przybądź ze Świętymi Aniołami oraz Świętymi i ochraniaj nas! Amen.”

Koronka ta może być również odmawiana jako Nowenna, dziewięć razy pod rząd, jednorazowo, co godzina, lub raz na dzień.

 

Litania ku czci Jezusa Króla Wszystkich Narodów

Jezus powiedział: “Obiecuję... że ktokolwiek będzie odmawiał tą Moją Litanię umrze w Moich ramionach, mając w oczach Mój uśmiech. Ja sam przed ich śmiercią, ukażę się tym duszom jako: ‘Król wszystkich Narodów.’”  

 

Panie zmiłuj się nad nami.  Chryste zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami.                              

Odpowiedź: Miej miłosierdzie dla nas

Boże, Nasz Ojcze Niebieski, Który uczyniłeś Tron Twego Syna, mocnym poprzez wszystkie wieki,

Boże Synu, Jezu, Nasz Najwyższej Rangi Kapłanie-Ofiaro, Prawdziwy Proroku i Suwerenny Królu,

Boży Duchu Święty, Trzy Osoby ale Jeden Bóg, w Pięknie Twojej Odwiecznej Jedności, 

Odp.: Panuj w naszych sercach

O Jezu, Nasz Odwieczny Królu,  

O Jezu, Najbardziej Miłosierny Królu,  

O Jezu, Który wyciągasz do nas Złote Berło Twojego Miłosierdzia,  

O Jezu, w Którego Wielkim Miłosierdziu otrzymaliśmy Sakrament Spowiedzi,  

O Jezu, Kochający Królu, Który ofiarowujesz nam Swoją Łaskę Uzdrowienia,  

O Jezu, Nasz Eucharystyczny Królu,  

O Jezu, Królu zapowiedziany przez proroków,  

O Jezu, Królu Nieba i ziemi,  

O Jezu, Królu i Władco Wszystkich Narodów,  

O Jezu, Zachwycie Niebieskiego Dworu,                                

O Jezu, Królu Najbardziej Litościwy wobec Swoich podwładnych,  

O Jezu, Królu, od Którego pochodzi wszelka władza,  

O Jezu, w Którym, wraz z Ojcem i Duchem Świętym, jesteśmy jedno,  

O Jezu, Królu, Którego Królestwo nie jest w tego świata,  

O Jezu, Królu, Którego Przenajświętsze Serce płonie Miłością dla całej ludzkości,  

O Jezu, Królu, Który jesteś Początkiem i Końcem, Alfą i Omegą,  

O Jezu, Królu, Który dałeś nam Maryję, Królową, aby była Naszą Ukochaną Matką,  

O Jezu, Królu, Który przyjdziesz na obłoku z Nieba, w Potędze i w Wielkiej Chwale,  

O Jezu, Królu, do Którego Tronu podchodzimy z ufnością,  

O Jezu, Królu, prawdziwie obecny w Przenajświętszym Sakramencie,  

O Jezu, Królu, Który uczyniłeś Maryję Pośredniczką Wszystkich Łask,  

O Jezu, Królu, Który uczyniłeś Maryję Współ-Odkupicielką, Twoim partnerem w Planie Odkupienia, 

O Jezu, Królu, Którego pragnieniem jest uleczyć nas ze wszelkich podziałów i niezgody,  

O Jezu, Królu zraniony ludzką obojętnością,  

O Jezu, Królu, Który dajesz nam balsam Swojej Miłości dla pocieszenia Twojego Zranionego Serca, 

O Jezu, Królu, Któryś jest Potężnym JESTEM pośród nas, Źródłem Naszej Najczystszej Radości.

Odp.: Pozwól, abyśmy Ci mogli służ

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Prawdziwy Suwerenie wszystkich ziemskich potęg, 

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, podporządkowujący pod Swoimi Stopami na zawsze siły piekielne, 

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Świetle ponad wszystkimi światłami, oświetlający nas w otaczających nas ciemnościach, 

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego Miłosierdzie jest tak Wielkie, że łagodzi kary jakie nam się należą za nasze grzechy,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, uznany przez Trzech Królów jako Prawdziwy Król,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Jedyne Lekarstwo dla tak chorego świata, 

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Który udzielasz Pokoju duszom i narodom uznającym Cię jako Prawdziwego Króla,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Który w Swoim Miłosierdziu zsyłasz nam Świętych Aniołów dla naszej ochrony,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego Najwyższej Rangi Księciem jest Św. Michał, Archanioł,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Który uczysz nas, że rządzić, to znaczy służyć,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Sprawiedliwy Sędzio, Który oddzieli złych od dobrych,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, przed Którym zgiąć się powinno każde kolano, 

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego Panowanie jest Panowaniem odwiecznym,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Baranku, Który będziesz naszym Pasterzem,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Który po zburzeniu wszelkiej władzy, autorytetu i siły, przekażesz Królestwo Twojemu Bogu i Ojcu,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego Panowanie nie ma końca, 

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego łaskawość wobec nas jest stała i Którego wierność przetrwa na wieki.

Odp.: Wychwalamy Cię i dziękujemy Ci

Ojcze Przedwieczny, Który dałeś nam Swojego Jedynego Zrodzonego Syna, aby był Naszym Odkupicielem, Jedynym Prawdziwym Mediatorem i Suwerennym Królem,

Ukochany Jezu, Suwerenny Królu, Który upokorzyłeś się z Miłości dla nas i przyjąłeś postać sługi,

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Świętej, Miłości Ojca i Syna, Który uświęcasz nas i dajesz nam Życie,

Maryjo, Nasza Królowo i Matko, która w naszym imieniu wstawiasz się u Jezusa – Módl się za nami.

Maryjo, Nasza Królowo i Matko, przez którą spływają na nas wszelkie Łaski – Módl się za nami.

Święci Aniołowie i Święci Naszego Bożego Króla – Módlcie się za nami i ochraniajcie nas.  Amen.

 

Prosimy, podzielcie się tymi modlitwami z kapłanami.  Jezus powiedział: “Tym kapłanom, którzy będą propagować modlitwy do Mnie jako do ‘Jezusa Króla Wszystkich Narodów’ obiecuję łaskę nawrócenia wielkiej ilości dusz .”

“Przyszedłem powierzyć wam posłanie o wielkim znaczeniu dla świata. Powiadam Ci, nadchodzą dni gdy ludzkość będzie wołała do Mnie o Miłosierdzie.  Powiadam Ci, Moje dziecko, tylko jedna rzecz będzie dawana jako lekarstwo.  Ja Sam Jestem tym lekarstwem!  Niechaj dusze modlą się do Mnie za pośrednictwem Mojej Najświętszej Matki, która w waszym imieniu pośredniczy u Mnie ‘Jezusa, Króla Wszystkich Narodów’. Chcę Panować we wszystkich sercach!!”

 

Nihil Obstat: czcigodny Edward Santana, J.C.D. Kanonik, S. Exz. Enrique Hernandez Rivera, D.D., Biskup z Caguas, Puerto Rico 15 siepnia 1993


Intronizacja

Adresy stron dot. intronizacji Jezusa na króla Polski

Modlitwy

Zbiór najpiękniejszych modlitw, pieśni, kolęd i psalmów.

Kontakt

koronka@koronkaparafialna.pl
kom: 720 569 523

wykonanie: Pixelirium.pl
© Koronka parafialna 2011 r.