Nie pamiętasz hasła?

Miejsca modlitw Koronką

dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

Wybierz swój region i zobacz innych modlących w swoich okolicach i nie tylko

Modlitwy odpustowe

 

ODPUSTY W KOŚCIELE KATOLICKIM

W historii narosło wiele opinii na temat odpustów Były czasy, w których poprzez niewłaściwe ich traktowanie dochodziło do bardzo poważnych nadużyć. Dzisiaj, a już właściwie podczas trwania Soboru Watykańskiego II, zorientowano sin, że odpusty są zbyt ważną sprawą, by przejść obok nich obojętnie. Z tej racji Paweł VI ogłosił w Konstytucji Apostolskiej Indulgentiarum doctrina, z 1 stycznia 1967 r., poprawioną naukę w zakresie praktyki odpustów. Podaje ją w sposób skondensowany w kanonach 992-997 kodeks prawa kanonicznego Jana Pawła II z 1983 r. 

Objawienie Boże poucza nas, że grzechy pociągają za sobą kary, a gładzone są przez cierpienie, trudy życia czy też przez śmierć (por. Rdz 3,16-19; Rz 2,9). Chrześcijanin popełniający grzech otrzymuje w sakramencie pokuty odpuszczenie winy, natomiast pozostaje jeszcze tzw. kara doczesna. Darowanie kary doczesnej określa się terminem odpust, którego uzyskanie zakłada szczerą wewnętrzną przemianę oraz wypełnienie przepisanych uczynków. Odpust jest cząstkowy lub zupełny, w zależności od tego, czy uwalnia od kary doczesnej w części lub całości. Paweł VI zniósł odpusty określane konkretnym czasem (np. ilością dni lub lat), ponieważ w wieczności nie ma czasu. Wierny może uzyskiwać odpust cząstkowy lub zupełny tylko za siebie lub ofiarować go za zmarłego, ale za nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i wypełnić wymagane do otrzymania odpustu warunki. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia, poza pozostającymi w obliczu śmierci, natomiast odpusty cząstkowe można uzyskiwać w ciągu jednego dnia wielokrotnie. 

Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są trzy warunki: 

1) spowiedź sakramentalna; 

2) komunia św.; 

3) modlitwa w intencji Papieża. 

Chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Św. wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby Papieża. Wystarczy odmówić Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. 

Oto wykaz odpustów zupełnych i cząstkowych, podanych przez Penitencjarię Apostolską 29 czerwca 1969 roku:

Czerwonym kolorem zaznaczono możliwość uzyskania odpustu zupełnego.

1. Odmówienie modlitwy: Czynności nasze... (Mszał Rzymski: kolekta z czwartku po Popielcu) - odpust cząstkowy. 

Czynności nasze, prosimy Cię, Panie, natchnieniem swoim uprzedzaj i pomocą wspieraj, ażyby każda nasza modlitwa i czynność od Ciebie zawsze się zaczynała i przez Ciebie zaczęta w Tobie się kończyła. Przez Chrystusa pana naszego. Amen

2. Odmówienie aktów cnót teologalnych i żalu za grzechy - odpust cząstkowy. 

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W Trójcy jedyny, prawdziwy Wierzę w coś Objawił Boże, Twe słowo mylić nie może Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie. Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone. A jako samego siebie, Wszystkich miłuję dla Ciebie. Ach, żałuję za me złości Jedynie dla Twej miłości Bądź miłościw mnie grzesznemu, Do poprawy dążącemu. Amen

3. Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu - odpust cząstkowy; adoracja Najświętszego Sakramentu: przynajmniej pół godziny - odpust zupełny. 

4. Odmówienie hymnu: Uwielbiam Cię nabożnie (Adoro Te, devote) - odpust cząstkowy. 

Uwielbiam Cię nabożnie, Bóstwo utajone, co kryjesz się prawdziwie w tych figur osłonie. Me serce Tobie, Panie całe się oddaje, Bo Ciebie rozważając, zupełnie ustaje! 

Wzrok, dotyk, smak o Tobie nie mówią nic do mnie, Słuchowi tylko wierzy me serce niezłomnie: We wszystko, co Syn Boga rzekł, wierzę w pokorze, Nic nad to słowo prawdy brzmieć pewniej nie może.

Na krzyżu Bóstwo kryło się w męce konania, Tu razem Człowieczeństwo swą postać zasłania, Lecz wierząc i wyznając natury te obie, Wraz z łotrem żałującym głos wznoszę ku Tobie!

Nie patrzę się, jak Tomasz, w ślad rany głęboki, Lecz Bogiem moim Ciebie wyznaję bez zwłoki.

Spraw, abym zawsze w Twojej umacniał się wierze, Pokładał ufność w Tobie i kochał Cię szczerze. Pamiątko zgonu Pana, którą sam stanowi, Chlebie żywy, co życie dajesz człowiekowi: Daj duszy mojej z Ciebie niebiańskie brać życie I w Tobie zawsze słodycz znajdować obficie!

O, tkliwy Pelikanie dusz, Jezu mój, Chryste! Krwią swoją serce moje z win obmyj nieczyste. Wszak jedna jej kropelka w tak wielkiej jest cenie, Że zdoła przynieść światu całemu zbawienie.

O Jezu, dziś Cię w cieniu zasłony oglądam! Spraw, błagam, niech się spełni to, czego tak żądam: Bym patrząc w odsłoniętą twarz Twoją bez cienia, Szczęśliwym był z Twej chwały jasnego widzenia! Amen.

5. Odmówienie przed zebraniami modlitwy: Stajemy wobec Ciebie, Panie - odpust cząstkowy. 

Stajemy wobec Ciebie, Panie, Duchu Święty, stajemy przygnieceni wprawdzie ciężarem grzechu, lecz zgromadzeni specjalnie w imię Twoje. Przyjdź do nas, pozostań z nami i zechciej przeniknąć nasze serca. Naucz nas, co mamy czynić, dokąd zdążać, ukaż nam, co winniśmy wybrać, abyśmy potrafili z Twoją pomocą we wszystkim Tobie się podobać. Ty sam bądź naszym doradcą i sprawcą naszych zamierzeń, który z Bogiem Ojcem i Jego Synem posiadasz sławne imię. Nie dozwól, byśmy się stali burzycielami sprawiedliwości, Ty, który miłujesz najwyższą słuszność. Niech nas nie sprowadzi na manowce nieświadomość, nie zwiedzie powodzenie, nie zhańbi wzgląd na korzyść lub osobę. Lecz zjednocz nas ze sobą w sposób skuteczny darem jedynej Twojej łaski, abyśmy w Tobie byli jedno i w niczym nie odstąpili od prawdy. Tak jak jesteśmy zgromadzeni w imię Twoje, tak niech we wszystkim trzymamy się sprawiedliwości kierowanej życzliwością, abyśmy i tutaj w niczym nie sprzeciwili się Tobie i za dobre czyny zasłużyli sobie w przyszłości na wieczną nagrodę. Amen.

6. Odmówienie modlitwy: Do Ciebie, Święty Józefie - odpust cząstkowy. 

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli.. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią Swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w twej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

7. Odmówienie modlitwy:

Dzięki Ci składamy, Wszechmogący Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. - odpust cząstkowy. 

8. Odmówienie modlitwy: Aniele Boży - odpust cząstkowy. 

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego, zaprowadź mnie do Królestwa Niebieskiego. Amen

9. Odmówienie modlitwy Anioł Pański, w okresie wielkanocnym Królowo nieba - odpust cząstkowy. 

Anioł Pański to modlitwa za wstawiennictwem Maryi, którą odmawia cały Kościół 3 razy w ciągu dnia: 6 rano, południe, 6 wieczorem aby uczcić tajemnicę wcielenia Jezusa. Tak więc odmawiając ją nie modlimy się sami, ale modlimy się razem z całym Kościołem. 

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. 

Zdrowaś Maryjo... 

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. 

Zdrowaś Maryjo... 

A Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. 

Zdrowaś Maryjo... 

K: Módl się za nami, święta Boża rodzicielko. 

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych 

Módlmy się: O łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w nasze serca, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

...............................................................

Królowo Nieba (w okresie Wielkanocnym) 

V. Królowo nieba, wesel się, alleluja.

R. Albowiem któregoś nosić zasłużyła, alleluja.

V. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.

R. Módl się za nami do Boga, alleluja.

V. Raduj się i wesel, o Panno Maryjo, alleluja.

V. Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Maryję Pannę, radości żywota wiecznego dostąpili. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. 

R. Amen

10. Odmówienie hymnu Duszo Chrystusowa - odpust cząstkowy. 

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie, Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku chrystusowego obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalać się od Ciebie. Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do Siebie, Abym ze Świętymi twymi chwalił Cię. Na wieki wieków. Amen

11. Nawiedzenie jednej z czterech patriarchalnych bazylik rzymskich (św. Piotra, św. Pawła za Murami, Matki Boskiej Większej, św. Jana na Lateranie) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę 

- w święto tytułu; 

- w jakiekolwiek święto nakazane; 

- raz w roku w innym dniu wybranym przez wiernego - odpust zupełny. 

12. Błogosławieństwo Papieskie Urbi et Orbi choćby tylko przez radio lub telewizję - odpust zupełny. 

13. Nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada i modlitwa za zmarłych - odpust zupełny; w pozostałe dni roku - odpust cząstkowy 

14. Nawiedzenie cmentarza staro­chrześcijańskiego, czyli katakumb - odpust cząstkowy. 

15. Odmówienie Składu Apostolskiego (pacierzowe wyznanie wiary) lub Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego (mszalne wyznanie wiary) - odpust cząstkowy. 

Skład Apostolski 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryi Panny. Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

Lub 

Wyznanie wiary (Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie)

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca [i Syna] pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. 

16. Akt komunii duchowej, wzbudzony przy pomocy jakiejkolwiek pobożnej formuły - odpust cząstkowy. 

17. Pobożne uczestnictwo w adoracji krzyża podczas liturgii w Wielki Piątek - odpust zupełny. 

18. Odmówienie Jutrzni lub Nieszporów żałobnych - odpust cząstkowy. 

19. Udział w nauczaniu lub uczeniu się nauki chrześcijańskiej - odpust cząstkowy. 

20. Odmówienie Psalmu 130(729): Z głębokości - odpust cząstkowy. 

Z głębokości wołam ku Tobie, Panie, Panie wysłuchaj głosu mego! Niech będą uszy Twoje nakłonione na głos modlitwy mojej. Jeśli będziesz uważał nieprawości, Panie, Panie któż się ostoi? Albowiem u Ciebie jest ubłaganie i dla zakonu Twego czekałem Cię, Panie. Czekała dusza moja na słowo Jego; nadzieję miała dusza moja w Panu. Od straży porannej aż do nocy niechaj ufa Izrael w Panu. Bo u Pana jest miłosierdzie i obfite u Niego odkupienie. A On odkupi Izraela ze wszystkich nieprawości Jego. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

21. Odmówienie modlitwy: Panie, Boże wszechmogący... (Liturgia Godzin: poniedziałek, II tydzień, Jutrznia) - odpust cząstkowy. 

Panie, Boże Wchechmogący, któryś dozwolił nam doczekać początku tego dnia, ochraniaj nas dzisiaj swoją mocą, abyśmy nie popełnili żadnego grzechu, lecz w swoich słowach, myślach i uczynkach pełnili Twą sprawiedliwość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

22. Odmówienie modlitwy: Oto ja o dobry i najsłodszy Jezu - po komunii św. przed obrazem Jezusa Chrystusa w każdy piątek Wielkiego Postu i w Wielki Piątek - odpust zupełny; w pozostałe dni roku - odpust cząstkowy. 

Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed obliczem Twoim i z największą żarliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości w serce me wlać raczył wraz z prawdziwą za grzechy moje skruchą i mocną wolą poprawy; podczas gdy z wielkim wzruszeniem i głęboką boleścią duszy mojej Twoje pięć ran rozpamiętywam i myślą się w nich zatapiam, mając przed oczyma., co już mówił o Tobie, o dobry Jezu, święty król, prorok Dawid: Przebili ręce moje i nogi moje, policzyli wszystkie kości moje. Amen.

23. Uczestnictwo w uroczystym obrzędzie eucharystycznym na zakończenie kongresu eucharystycznego - odpust zupełny. 

24. Odmówienie modlitwy:

Wysłuchaj nas, Panie Święty, Ojcze wszechmogący, wieczny Panie, i racz zesłać z nieba świętego Anioła Swego, aby strzegł, osłaniał, nawiedzał i bronił wszystkich mieszkańców tego domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. - odpust cząstkowy. 

25. Uczestnictwo w rekolekcjach trwających przynajmniej trzy dni - odpust zupełny. 

26. Odmówienie aktu: O Jezu Najsłodszy (akt wynagrodzenia) - odpust cząstkowy, natomiast w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - za odmówienie publiczne - odpust zupełny. 

O Jezu najsłodszy, upadam u Twych stóp, by się poświęcić i na nowo ofiarować Twemu Sercu, zranionemu boleścią dla zbawienia mojego i całego świata. Czczę, uwielbiam, wysławiam i miłuję Twe Najświętsze Serce najgodniejsze wszelkiej chwały. Błogosławię i dziękuję Twemu Najmilszemu Sercu, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali.

Błagam Cię, przebacz mnie i wszystkim ludziom, że za niewysłowioną miłość i obfite dobrodziejstwa Twego Boskiego Serca pełnego miłości i dobroci tak często odpłacamy oziębłością, niewdzięcznością i niewiernością. 

Przyrzekam, że przez czystość uczuć, umiłowanie umartwienia i cierpliwe znoszenie przeciwności, szczerą pobożność, sumienne zachowywanie przykazań Bożych i wypełnianie wszystkich moich obowiązków będę się starać z większą gorliwością upodobnić moje serce do Twego Najświętszego Serca, które jest cnót wszelkich bezdenną głębiną.

Przyrzekam usilnie zabiegać o to, aby modlitwą, przykładem i apostołowaniem przyprowadzić wszystkich do Kościoła katolickiego, do Twego Namiestnika na ziemi, do Twego Najsłodszego Serca, które jest Królem i zjednoczeniem serc wszystkich. 

Przyrzekam dołożyć wszelkich starań, aby przez umartwienie, pokutę i świętość życia, przez pobożne ofiarowanie Mszy świętej i Komunii świętej zadośćuczynić za grzechy, szczególnie za tak liczne zniewagi Najświętszego Sakramentu, którymi niewdzięcznicy przepełniają Twe Serce zelżywością i ponownie przebijają włócznią. 

Serce Syna Ojca Przedwiecznego, Serce Jezusa, w którym jest pełnia Bóstwa, Serce godne nieskończonego uwielbienia i miłości, Serce starte dla naszych nieprawości, Tobie się oddaję i poświęcam. W Twym Sercu wraz ze sobą składam wszystkich moich braci i siostry, całą rodzinę ludzką. Oczyść ją swą Najdroższą Krwią, rozpalaj swą Boską miłością i uświęcaj swą łaską niebieską.

Błagam Cię o to gorąco przez zasługi bolejącego Serca Niepokalanej Dziewicy, Twej Matki, przez zasługi świętego Józefa, Twego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna, przez wstawiennictwo wszystkich świętych, szczególnie tych, którzy czcili Twoje godne uwielbienia Serce, które jest życiem i zmartwychwstaniem naszym oraz rozkoszą wszystkich świętych. Amen.

27. Odmówienie aktu: O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu (akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi) - odpust cząstkowy, natomiast w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata za odmówienie publiczne - odpust zupełny. 

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

28. W godzinę śmierci, o ile nie ma kapłana, który udzieliłby sakramentów i błogosławieństwa papieskiego, można odmówić jakąkolwiek modlitwę, o ile chrześcijanin za życia miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. Do tego odpustu należy posłużyć się krucyfiksem lub krzyżem - odpust zupełny: 

29. Odmówienie litanii: do Najświętszego Imienia Jezus, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, Loretańska do Najświętszej Maryi Panny, do świętego Józefa, do Wszystkich Świętych - odpust cząstkowy. 

30. Odmówienie kantyku: Magnificat - odpust cząstkowy. 

Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego, Chwała Boga, Stworzyciela, tak bardzo dobrego. Bóg mój zbawienie moje jedyna otucha, Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę. Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą, odtąd błogosławioną mnie nazywać będą. Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, którego moc przedziwna, święte imię Jego. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych. Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył. Przyjął do łaski sługę, Izraela cnego, wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym: Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy jedynemu, Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie. Amen

31. Odmówienie modlitwy:

Maryjo, Matko łaski, Matko miłosierdzia. Broń mnie od wroga i przyjmij w godzinę śmierci - odpust cząstkowy. 

32. Odmówienie modlitwy: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo (modlitwa św. Bernarda) - odpust cząstkowy. 

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

33. Odmówienie Psalmu 51(50): Zmiłuj się... - odpust cząstkowy. 

Psalm 51 

Zmiłuj się Boże nade mną, w ogromie swej miłości zgładź moją nieprawość obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego uznaję bowiem nieprawość moją a grzech mój jest zawsze przede mną urodziłem się obciążony winą i jako grzesznika poczęła mnie matka przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem co złe jest w Twoich oczach dlatego okazujesz się sprawiedliwy w Twoich wyrokach i prawy w swoim sądzie oczyść mnie hyzopem a stanę się czysty obmyj mnie a nad śnieg wybieleję spraw bym odczuł radość i wesele rozradują się kości, które skruszyłeś odwróć swój wzrok od moich grzechów i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi Świętego Ducha Twego przywróć mi radość z Twojego zbawienia i odnów we mnie ducha ofiarnego będę błądzących nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy uwolnij mnie od krwi, Boże mój zbawco język mój będzie sławić Twoją sprawiedliwość Panie, otwórz wargi moje a usta moje będą głosić Twoją chwałę ofiarą bowiem Ty się nie radujesz a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz moją ofiarą dla Boga jest duch skruszony pokornym sercem Ty, o Boże nie wzgardzisz okaż Syjonowi łaskę swej miłości odbuduj mury Jeruzalem zmiłuj się Boże nade mną zmiłuj się w swoim miłosierdziu 

34. Uczestnictwo w publicznie odprawianej nowennie przed Bożym Narodzeniem, Zesłaniem Ducha Świętego i Niepokalanym Poczęciem - odpust cząstkowy. 

35. Posługiwanie się przedmiotami pobożności (krucyfiksem, krzyżem, różańcem, szkaplerzem, medalikiem), jeśli są pobłogosławione przez Papieża, ewentualnie przez biskupa - odpust zupełny, jeśli w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, odmówimy wyznanie wiary (jakąkolwiek formułę); natomiast posługując się tymi przedmiotami pobłogosławionymi przez kapłana lub diakona - odpust cząstkowy. 

36. Odmawianie Małych oficjów: O męce Pańskiej, o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, o Matce Bożej, o Niepokalanym Poczęciu, o św. Józefie - odpust cząstkowy. 

37. Odmówienie zatwierdzonej przez władzę kościelną modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne - odpust cząstkowy. 

Modlitwa o powołania do naszego Zgromadzenia według słów ojca Odnowiciela (Marianie)

Panie Boże, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Wyślij, prosimy Cię, Panie żniwa, robotników na żniwo swoje. Zgromadź nas ze wszystkich plemion, ludów i narodów, abyśmy wychwalali święte imię Twoje, walczyli w Twoich bojach i gorącym sercem służyli świętemu Kościołowi Twojemu, naszej Matce, przez wszystkie dni naszego życia, w sprawiedliwości  i świętości prawdy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

lub inna Modlitwa za kapłanów

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni od zasadzek i sideł diabelskich, ustawicznie zastawianych na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co mogłoby przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz. 

38. Odprawienie modlitwy myślnej (roz­myślania) - odpust cząstkowy. 

39. Odmówienie modlitwy za Papieża: Wezwanie: Módlmy się za Papieża naszego Franciszka. Niech go Pan strzeże, zachowa przy życiu, darzy szczęściem na ziemi, i broni przed nieprzyjaciółmi. Amen - odpust cząstkowy. 

40. Odmówienie modlitwy: O święta uczto... - odpust cząstkowy. 

O ŚWIĘTA UCZTO, W KÓREJ POŻYWAMY Ciało Chrystusa, w niej pamiątkę mamy Bolesnej męki i onych gorzkości, Które On dla nas wycierpiał z miłości. Ta święta Uczta łaski nam udziela do cnotliwego życia nas posila; kto jej pożywa w sumieniu czystości. Jest mu zadatkiem szczęśliwej wieczności. Chrystus, Pan hojny, tak nas umiłował. Z Ciała, Krwi swojej, Ucztę nam zgotował Wszystkich nas sprasza i wzywa do Siebie, bo szczerze pragnie osadzić nas w niebie.

41. Słuchanie przepowiadanego Słowa Bożego (kazania) - odpust cząstkowy; wysłuchanie kilku nauk w czasie misji oraz uczestnictwo w uroczystym zakończeniu - odpust zupełny 

42. Pierwsza komunia św. - odpust zupełny zyskują ci, którzy po raz pierwszy przystępują do komunii św. lub pobożnie uczestniczą w tej uroczystości.

43. Sprawowanie i uczestnictwo we Mszy św. prymicyjnej - odpust zupełny. 

44. Odmówienie: Modlitwy o jedność Kościoła - odpust cząstkowy. 

Panie Jezu Chryste, modliłeś się: Spraw, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie. Prosimy Cię o jedność Kościoła. Zburz mury, które nas dzielą. Umocnij to, co nas łączy, rozbij to, co nas dzieli. Spraw, abyśmy szukali dróg wzajemnego spotkania. Niech nastanie dzień, w którym będziemy Cię chwalić i wielbić we wspólnocie wszystkich wierzących. Amen

45. Uczestnictwo w miesięcznym dniu skupienia - odpust cząstkowy. 

46. Odmówienie modlitwy: Wieczny odpoczynek - odpust cząstkowy. 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen

47. Odmówienie modlitwy:

Racz, Panie nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego - odpust cząstkowy. 

48. Odmówienie różańca w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu (wystarczy odmówić tylko jedną część różańca) - odpust zupełny; natomiast odmówienie poza tymi miejscami lub wspólnotami - odpust cząstkowy

49. Sprawowanie i uczestnictwo we Mszy św. jubileuszowej z okazji 25-, 50-, 60-lecia kapłaństwa - odpust zupełny. 

50. Czytanie Pisma Świętego przez pół godziny - odpust zupełny; natomiast w krótszym czasie - odpust cząstkowy. 

51. Odmówienie: Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia... - odpust cząstkowy. 

WITAJ KRÓLOWO, MATKO MIŁOSIERDZIA, życie, słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

52. Odmówienie: Święta Maryjo, przybądź z pomocą biednym, wspomóż słabych, pociesz płaczących, módl się za ludem, proś za duchowieństwem, wstawiaj się za niewiastami pobożnymi: niech doświadczą pomocy wszyscy, którzy Cię ze czcią wspominają. - odpust cząstkowy. 

52. Odmówienie modlitwy: Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, przyczyńcie się za nami. Ochraniaj, Panie, swój lud ufający opiece Apostołów Twoich Piotra i Pawła oraz strzeż go nieustanną opieką. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. - odpust cząstkowy. 

54. W dniu liturgicznego obchodu świętego odmówienie modlitwy mszalnej (kolekty) lub innej, zatwierdzonej ku czci danego świętego - odpust cząstkowy. 

55. Pobożne przeżegnanie się i wypowiedzenie słów: 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. - odpust cząstkowy. 

56. Nawiedzenie kościołów stacyjnych w Rzymie - odpust cząstkowy; natomiast uczestniczenie w tych kościołach w świętych czynnościach - odpust zupełny. 

57. Odmówienie modlitwy: Pod Twoją obronę - odpust cząstkowy. 

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych; Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza ! Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

58. Nawiedzenie kościoła (jednorazowo), w którym trwa Synod diecezjalny i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny. 

59. Odmówienie: Przed tak wielkim Sakramentem... podczas liturgii Wieczerzy Pańskiej po Mszy św. (w Wielki Czwartek) i w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) - odpust zupełny; w innym czasie - odpust cząstkowy. 

Przed tak wielkiem Sakramentem Upadajmy wszyscy wraz, Niech przed Nowym Testamentem Starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, Niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi Hołd po wszystkie nieśmy dni. niech podaje wiek wiekowi Hymn triumfu, dzięki, czci. A równemu im Duchowi Niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. 

K: Dałeś im chleb z nieba

W: Wszelką rozkosz mający w sobie

Módlmy się:

Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

60. Publiczne odmówienie hymnu: Ciebie Boga... (Te Deum) w ostatnim dniu roku - odpust zupełny; w innym czasie (nawet prywatnie odmawiając - odpust cząstkowy. 

CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY, Tobie Panu wieczna chwała, Ciebie, Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy Aniołowie Tobie Moce i Niebiosy, Cheruby, Serafinowie, ślą wieczystej pieśni głosy. Święty, Święty nad Świętymi * Bóg Zastępów, Król łaskawy, pełne niebo z kręgiem ziemi Majestatu Twojej sławy. Apostołów Tobie rzesza, chór proroków, pełen chwały, Tobie hołdy nieść pośpiesza męczenników orszak biały. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca, ile zdoła, głosy ludów zgodzonymi wielbi święta pieśń Kościoła. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna Słowo wiekuiste, z Duchem wszechświat wielbi cały: Królem chwały Tyś, o Chryste. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka; by świat zbawić swoim zgonem. Przyoblókłszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem. Tyś pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w męki dobie, i rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie. Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn Jedyny, lecz gdy zagrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. Prosim słudzy łask niegodni, wspomóż, obmyj grzech, co plami, gdyś odkupił nas od zbrodni drogiej Swojej Krwi strugami. Ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje, zbaw, o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo Swoje. Rządź je, broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie bramy, my w dzień każdy, Władco świata, Imię Twoje wysławiamy. Po wiek wieków nie ustanie pieśń, co sławi Twoje czyny, o, w dniu onym racz nas, Panie, od wszelakiej ustrzec winy! Zjaw swą litość w życiu całym tym, co żebrzą Twej opieki, w Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki!

61. Publiczne odmówienie hymnu: Przyjdź Duchu Święty (Veni Creator) w Nowy Rok i w uroczystość zesłania Ducha Świętego - odpust zupełny; w pozostałe dni (nawet prywatnie odmawiając) odpust cząstkowy. 

o Stworzycielu, Duchu, przyjdź, Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, Niebieską łaskę zesłać racz Sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan I najwyższego Boga dar, Tyś namaszczenie naszych dusz, Zdrój żywy, miłość, ognia żar. Ty darzysz łaską siedemkroć, Bo moc z prawicy Ojca masz Przez Ojca obiecany nam, Mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, W serca nam miłość świętą wlej I wątłą słabość naszych ciał Pokrzep stałością mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź w dal I Twym pokojem obdarz wraz, Niech w drodze za przewodem Twym Miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, Daj, by i Syn poznany był, I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

62. Odmówienie modlitwy:

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca wiernych Twoich i ogień miłości w nich zapal. Przyjdź i odnów oblicze ziemi. - odpust cząstkowy

63. Odprawienie Drogi Krzyżowej - warunki: 

-odprawić przed stacjami Drogi Krzyżowej; 

- musi być 14 krzyżyków; 

- rozważanie Męki i śmierci Chrystusa (nie jest konieczne rozmyślanie o poszczególnych tajemnicach każdej stacji); 

- wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej (przy publicznym odprawianiu wystarczy, aby prowadzący przechodził, jeśli wszyscy wierni nie mogą tego czynić); przeszkodzeni mogą przez pół godziny pobożnie czytać i rozważać o Męce i Śmierci Chrystusa - odpust zupełny 

64. Odmówienie modlitwy: Nawiedź ten dom (Liturgia Godzin: Kompleta po Nieszporach uroczystości) - odpust cząstkowy. 

Prosimy Cię, Panie nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki; niech w nim przebywają Twoi święci Aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech zawsze na towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

65. Nawiedzenie kościoła parafialnego: w święto tytułu lub 2 sierpnia, kiedy to przypada odpust Porcjunkuli; należy wtedy odmówić Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny. 

66. Nawiedzenie kościoła i ołtarza w dniu poświęcenia (dawnej konsekracji) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny. 

67. Nawiedzenie kościoła lub kaplicy we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny. 

68. Nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonników w święto ich założyciela i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny. 

69. Nawiedzenie kościoła lub kaplicy w czasie trwania wizytacji pasterskiej - odpust cząstkowy; natomiast uczestniczenie tam w świętych czynnościach, którym przewodniczy wizytator - odpust zupełny. 

70. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas liturgii Wigilii Paschalnej 

lub w rocznicę swego chrztu - odpust zupełny; 

natomiast odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przy pomocy jakiejkolwiek formuły w innym czasie - odpust cząstkowy. 

Odpusty zatwierdzone dla Polski: 

1. Uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich żalów jeden raz w okresie Wielkiego Postu w jakimkolwiek kościele na terenie Polski - odpust zupełny. 

2. Nawiedzenie bazyliki mniejszej w następujące dni: 

- w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca). 

- w święto tytułu; 

- w święto Porcjumkuli (2 sierpnia); 

- jeden raz w ciągu roku w dniu określonym według uznania - odpust zupełny.

- odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele

Intronizacja

Adresy stron dot. intronizacji Jezusa na króla Polski

Modlitwy

Zbiór najpiękniejszych modlitw, pieśni, kolęd i psalmów.

Kontakt

koronka@koronkaparafialna.pl
kom: 720 569 523

wykonanie: Pixelirium.pl
© Koronka parafialna 2011 r.